Dolu sigortası primleri belirlenirken bölge farkı gözetilir mi?

Prim fiyatları, meteorolojik kayıtlar ile belirlenen dolu tehlike bölgelerine göre ve ürünlerin doluya karşı hassasiyet derecelerine göre tespit edilir.

Sigorta yaptırdıktan sonra sigortalı alanda herhangi bir değişiklik yaparsam, sigortacıma bildirmek zorunda mıyım?

Aynı veya başka bir ürünün yeni ekimi sigortacıya bildirilmediği sürece, teminat sigorta konusu yerde yeni ekimi yapılan ürün için devam etmez.

Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim?

Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.

Nakliyat sırasında meydana gelen ölümler Hayvan Hayat sigortası teminatı altına mıdır?

Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler teminat dışındadır.

Sigortalı olan sera satıldığında sigorta devam eder mi?

Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sera sigortası teminatına don, sel ve su baskını, fırtına ve deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarlar, girer mi?

Ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilir.

Kümes Hayvan Hayat sigortası başladığı anda var olan hastalıklardan meydana gelen ölümler sigorta teminatına dahil midir?

Sigortanın başladığı anda önceden mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikler teminat dışındadır.

Kümes Hayvan Hayat sigortası yapılırken kümeslerde belirli standartlar aranır mı?

Aranır, kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması ehil olmayan kişilerce bakım, yem noksanlığı, aşılamaların zamanında yapılmaması ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettirenin kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.

Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklk olduğu takdirde, Kümes Hayvan Hayat sigortası sözleşmesi bozulur mu?

Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.